Pogoji uporabe

§ 1 Področje uporabe, opredelitve
(1) Naslednji pogoji in določbe v veljavni različici ob oddaji naročila veljajo za pogodbeno razmerje med ponudnikom spletne trgovine (v nadaljnjem besedilu: »ponudnik«) in kupcem (v nadaljevanju »kupec«). Odstopajoči pogoji poslovanja članov ne bodo priznani, razen če jim ponudnik izrecno soglaša v pisni obliki.
(2) Kupec je potrošnik, če ne sklene kupoprodajne pogodbe predvsem za komercialne namene ali dejavnosti samozaposlitve. Podjetniki pa so fizične ali pravne osebe ali partnerske družbe, ki sklenejo kupoprodajno pogodbo za svoje komercialne namene ali za samozaposlitev.

§ 2 Sklepanje pogodbe
(1) Kupec lahko izbere izdelek iz ponudnikove ponudbe in ga postavi v tako imenovano nakupovalno košarico do clicktipko »nakupovalni voziček«. Po izbiri želenih izdelkov in clicks tipko „checkout“ bo kupec pozvan, da navede osebne podatke in izbere način plačila / dostave. Avtor clickz gumbom »oddaj zavezujoče naročilo« kupec zaključi postopek naročila in sklene pravno zavezujočo pogodbo z obveznostjo plačila kupnine. Kupec lahko posredovane podatke kadar koli pregleda in spremeni pred oddajo naročila.
(2) Po oddanem naročilu bo ponudnik kupcu poslal samodejno generirano e-poštno potrditev, ki vsebuje vse podrobnosti naročila. Kupec lahko e-pošto natisne s funkcijo »tiskanje«. Ta samodejna potrditev samo dokumentira prejem naročila in ne pomeni pravno zavezujočega sprejema naročila stranke. Ponudnik lahko naročilo sprejme v roku treh dni, tako da pošlje ločeno potrditev naročila po e-pošti ali dostavi blago.

§ 3 Pridržek lastništva
Ponudnik obdrži lastništvo blaga do prejema celotnega plačila.

§ 4 Cena in stroški pošiljanja
(1) Vse cene so končne cene, ki vsebujejo
po nemškem zakonu o davku od prodaje pa davek na dodano vrednost. Kupci, ki so potrošniki zunaj Evropske unije, so upravičeni do oprostitve plačila davka, tako kot evropski poslovni partnerji z veljavno davčno številko   
(2) Stroški pošiljanja so navedeni na obrazcu za nakup. Stranka krije stroške pošiljanja.
(3) Blago bo odposlano po pošti. Če je kupec potrošnik, ponudnik prevzame tveganje, povezano s pošiljanjem.

§ 5 Načini plačila
(1) Kupec lahko plača samo vnaprej.
(2) Plačilo zapade takoj po sklenitvi pogodbe.
(3) Blago ne bo odposlano pred prejemom plačila.

§ 6 zakonska garancija, addinacionalna jamstva
(1) Predpisane garancijske določbe veljajo za vse izdelke in storitve, ki jih ponuja ponudnik. Če je kupec podjetnik, garancijski rok za vse predmete, ki jih dobavi ponudnik, znaša 12 mesecev.
(2) Ločeno jamstvo za dobavljeno blago, razen zakonsko predpisanega, je lahko veljavno le, če je izrecno navedeno v potrditvi naročila izdelka.

§ 7 Odgovornost
(1) Stranke ne morejo zahtevati odškodnine. To ne velja za zahtevke, ki so posledica izgube življenja, telesne poškodbe, škode na zdravju ali kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (kardinalne obveznosti), pa tudi za druge zahtevke za drugo škodo, ki je posledica namerne ali skrajno malomarne kršitve pogodbe s strani ponudnika ali njegovih zakonitih zastopnikov ali zastopnikov. Pogodbene obveznosti so bistvenega pomena, če je njihovo izpolnjevanje nujna zahteva za dosego ciljev pogodbe.
(2) V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti je odgovornost ponudnika omejena na tipično, predvidljivo škodo, če je kršitev nastala zaradi navade iz malomarnosti. To ne velja, če so odškodninski zahtevki posledica izgube življenja, telesne poškodbe ali škode na zdravju.
(3) Zgoraj omenjene omejitve odgovornosti veljajo tudi za zakonite zastopnike in zastopnike ponudnika, če so bili zahtevki vloženi neposredno proti njim.
(4) Predpisi zakona o odgovornosti za izdelke (Produkthaftungsgesetz) ostanejo nespremenjeni.

§ 8 Končne določbe
(1) Za vsa pravna razmerja med stranko in ponudnikom se uporabljajo zakoni Zvezne republike Nemčije. Določbe CISG se ne uporabljajo.
(2) Ponudnik mora te pogoje in druga pogodbena določila na voljo stranki med postopkom naročanja. Kupec lahko shrani vse ustrezne informacije s prenosom pogojev in podatkov ter zbranih podatkov med postopkom naročanja z uporabo funkcij svojega brskalnika.
(3) Pogodbeni jezik je angleščina.
(4) Če je stranka komercialni trgovec, javna pravna oseba ali javno posebno sredstvo, je za vse pravne spore, ki izhajajo iz te pogodbe med stranko in ponudnikom, pristojen kraj stalnega prebivališča ponudnika.
(5) Če se katera od določb teh pogojev v celoti ali delno izkaže za neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. V tem primeru neveljavno klavzulo nadomestijo zakonske določbe. Če se to izkaže za nerazumno breme katere koli pogodbene stranke, se šteje, da je pogodba kot celota neveljavna.

Status od marca 2018
Uspešno ste se naročili!
To e-poštno sporočilo je bilo registrirano